Tiểu luận Đánh thuế và hiệu quả kinh tế

+ Tính hiệu quả ở đây được so sánh giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra. + Thuế hiệu quả được xem xét trên 2 góc độ: - Hiệu quả Hành thu: Thể hiện tính hiệu quả của thuế là tổng số thuế thu được là lớn nhất với chi phí hành chính thuế là th ấp nhất. Chi phí hành chính thuế bao gồm các khoản chi phí trực tiếp quản lý của cơ quan thuế và những chi phí gián tiếp do người nộp thuế gánh chịu; các khoản chi phí này phụ thuộc vào: tính phức tạp hay đơn giản của hệ thống thuế, số lượng và mức độ phân biệt của thuế suất đối với người nộp thuế cũng như cơ sở tính thuế, sự lựa chọn các loại thuế. Nói chung các loại thuế có cơ sở tính thuế phức tạp, yêu cầu quản lý cao thường có chi phí hành chính lớn. - Hiệu quả so với Xã hội (hiệu quả về góc độ xã hội): Tính hiệu quả của thuế thể hiện ở chỗ gánh nặng phụ trội do thuế tạo ra phải ở mức thấp nhất. Gánh nặng phụ trội ở đây là phần tổn thất phúc lợi xã hội vượt quá số thuế mà chính phủ thu được, còn được gọi là chi phí phúc lợi xã hội hoặc phần mất trắng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC