Tiểu luận Diễn biến và nguyên nhân đồng USD tăng giá trong năm 2009

- Thị trường ngoại hối là nơi mua bán ngoại tệ và các phương tiện thanh toán khác bằng ngoại tệ. Giao dịch ngoại hối là một hợp đồng trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác tại một tỷ giá và thời điểm trao đổi xác định. - Tỷ giá hối đoái là giá cả tương quan của đồng tiền này với 1 đồng tiền khác hay giá cả của tiền gửi tại ngân hàng nội địa (ghi bằng nội tệ) tính ra bằng tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài (tính ra bằng ngoại tệ). - Những nhân tố tác động đến tỷ giá về dài hạn: mức giá cả tương đối; thuế quan và cô-ta; ưu đãi đối với hàng nội hơn hàng ngoại và năng suất lao động. Trong ngắn hạn, tỷ giá bị chi phối bởi: lợi tức dự tính đối với tiền gửi trong nước và nước ngoài. Tỷ giá thay đổi do: thay đổi lãi suất thực tế nước ngoài (lãi suất thực tế nước ngoài tăng làm đồng nội tệ sụt giá); thay đổi trong tỷ giá tương lai dự tính (tỷ giá tương lai dự tính tăng lên sẽ làm đồng nội tệ tăng giá và ngược lại); thay đổi lãi suất thực tế trong nước (lãi suất thực tế trong nước tăng làm cho đồng nội tệ tăng giá và ngược lại); thay đổi trong cung tiền tệ (tăng cung tiền làm giảm giá đồng nội tệ). Tuy nhiên, trên hết, thị trường ngoại hối cũng là 1 thị trường và tỷ giá cũng tuân theo quy luật cung – cầu như mọi loại hàng hóa khác trên thị trường (giảm cung, tăng cầu ngoại tệ sẽ làm tăng giá đồng ngoại tệ, giảm giá đồng nội tệ). - Ngân hàng Trung ương can thiệp vào thị trường ngoại hối để ổn định tỷ giá, kiểm soát lượng cung tiền, ổn định và kích thích nền kinh tế. Ngân hàng Trung ương có thể mua, bán đồng nội tệ, từ đó giảm hoặc tăng dự trữ ngoại tệ, giảm hoặc tăng lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC