Tiểu luận Định lý giới hạn trung tâm – các xấp xỉ xác suất và bài tập

• Định nghĩa: Biến ngẫu nhiên X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối đều trên đoạn [a,b] nếu có hàm mật độ là: • Hàm phân phối xác suất: Hàm phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên có phân phối đều là: Đồ thị: Ta xét đồ thị của hàm mật độ và hàm phân phối xác suất của phân phối đều trên [a,b] là

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC