Tiểu luận Dự báo của C.Mác và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và nội dung của học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI C.Mác và Ph.Ăngghen đã vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội từ đó dự báo về sự ra đời hình thái kinh tế – xã hội mới cao hơn – hình thái cộng sản chủ nghĩa – mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội. Học thuyết đó thể hiện một cách chính xác những nhu cầu cơ bản của cuộc đấu tranh cách mạng để thay đổi thế giới nhằm giải phóng con người.Trong bối cảnh như vậy, việc nghiên cứu nghiêm túc để hiểu đúng tư tưởng của Mác-Ănghen và Lênin cùng nhữngDự báo của C.Mác và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và nội dung của học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học. Và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta trong thế kỷ XXI.Có vai trò vô cùng quan trọng đòi hỏi chúng ta phải đi sâu nghiên cứu . Nhất là trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực đi lên chủ nghĩa xã hội. II. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. Vấn đề này đã được nhiều tài liệu đề cập đến trong các sách báo, các tạp chí chuyên nghành các công trình nghiên cứu khoa học III. MỤC ĐÍCH , NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI. • Mục đích : Trong khuôn khổ tiểu luận này tôi muốn đề cập đến: Dự báo của C.Mác và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và nội dung của học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học.Và về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta trong thế kỷ XXI. • Nhiệm vụ : Nhằm làm sáng tỏ những tư tưởng, những luận điểm cơ bản của các ông đến nay vẫn đúng, vẫn giữ nguyên giá trị và vai trò nền tảng, hướng dẫn trên con đường dài xây dựng chủ nghĩa xã hội. Làm rõ một số luận điểm cụ thể không còn thích hợp trong điều kiện lịch sử đã biến đổi không diễn ra như Mác và Ănghen đã dự kiến. IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. Trong khuôn khổ đề tài này, vì điều kiện thời gian và tài liệu tham khảo có nhiều hạn chế tôi chỉ giới hạn nghiên cứu trên phương diện : - Dự báo của C.Mác và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội. - Nội dung của học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học. - Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta trong thế kỷ XXI. V. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐỀ TÀI: Đề tài được nghiên cứu bằng phương pháp lý luận qua các tài liệu triết học và các tài liệu có liên quan. Và chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Mác - Ăngghen – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh . . - Phương pháp lịch sử và so sánh đối chiếu. - Phương pháp lôgíc và phân tích tổng hợp. VI. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI: Đề tài nhằm làm sáng tỏ những dự báo thiên tài và những quan điểm cơ bản của Mác và Ănghen về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mặt khác, nhằm làm sáng tỏ những tư tưởng, những luận điểm cơ bản của các ông đến nay vẫn đúng, vẫn giữ nguyên giá trị và vai trò nền tảng, hướng dẫn trên con đường dài xây dựng chủ nghĩa xã hội.Làm rõ một số luận điểm cụ thể không còn thích hợp trong điều kiện lịch sử đã biến đổi không diễn ra như Mác và Lêni đã dự kiến. VII. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, mục lục, nội dung của đề tài gồm : Chương I: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội - một trong những nền tảng lý luận về sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học 1. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội 2. ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin 3. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là quá trình lịch sử - tự nhiên 4. Phân tích hình thái kinh tế - xã hội, Mác-Ănghen và Lênin đã dự báo về xã hội tương lai. Chương II: Qúa trình ra đời lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học. Sự ra đời này được chia làm ba giai đoạn: 1. Giai đoạn thứ nhất (1842 - 1845) 2. Giai đoạn thứ hai (1845 - 1848) 3. Giai đoạn thứ ba (1848 - 1857) chương III: Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội qua phác thảo của Mác và Ănghen 1. Cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp cơ khí 2. Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất 3. Chủ nghĩa xã hội điều tiết một cách có kế hoạch nền sản xuất xã hội và nền sản xuất hàng hóa về cơ bản sẽ trở nên thừa. 4. Chủ nghĩa xã hội tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới. 5. Chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tăc phân phối theo lao động 6. Chủ nghĩa xã hội khi đã xây dựng xong, chủ nghĩa cộng sản đã được thực hiện thì xã hội sẽ không còn giai cấp. 7. Chủ nghĩa xã hội giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện. 8. Chủ nghĩa xã hội thực hiện sự bình đẳng xã hội. 9. Chủ nghĩa xã hội thực sự là sự nghiệp của bản thân quần chúng, là kết quả cảu quá trình sáng tạo của quần chúng. ChươngIV: Về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội nước ta trong thế kỷ XXI.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC