Tiểu luận FDI- Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài thực trạng và giải pháp

FDI ?  Foreign Direct Investment Là hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty Từ nước này vào một nước khác Bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh Cá nhân hay công ty nước ngoài sẽ nắm giữ cơ sở sản xuất kinh doanh này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC