Tiểu luận Giả thuyết “bộ ba bất khả thi” trong kỷ nguyên sự mất cân bằng toàn cầu: định lượng và kiểm nghiệm

Chúng tôi đã phát triển 1 phương pháp cho phép ta mô tả theo hướng trực giác những chọn lựa mà các quốc gia đã thực hiện theo bộ ba bất khả thi trong thời kỳ hậu Bretton-woods . Bài viết này bàn về những khía cạnh tích cực của bộ ba bất khả thi, phác thảo những hệ số đo lường mới để đo lường những biến động của tỷ giá , sự độc lập của tiền tệ, tự do hóa tài chính và xem xét sự phát triển đáng kể của nguồn dự trữ tích lũy quốc tế. Những điều nêu trên bắt đầu được thực hiện với sự ra đời của chỉ số bộ ba. + Cụ thể là từ sau những đầu thập niên 1990 , các quốc gia công nghiệp hóa tăng dần mở rộng tài chính nhưng lại giảm chừng mức độ độc lập về tiền tệ đồng thời tăng sự bình ổn tỷ giá. Tiến trình này phát triển lên đến mức cực điểm vào cuối thập niên 1990 với sự ra đời của Euro. + Ngược lại, các quốc gia đang phát triển ưu tiên chính cho việc bình ổn tỷ giá cho đến năm 1990, mặc dù nhiều quốc gia đã theo đuổi chính sách tỷ giá thả nổi từ đầu những năm 1970 trở về sau. + Kể từ năm 2000, các phương pháp đo lường các tham số Bộ ba bất khả thi đã hội tụ về những mức độ trung gian mô tả sự linh động và quản lí, sử dụng dự trữ quốc gia có thể đo lường được như là BUFFER vì vậy duy trì được sự tự quản của tiền tệ. Sử dụng những chỉ số này, chúng ta kiểm tra được tính tuyến tính của ba khái niệm trong Bộ ba bất khả thi: + Độc lập của tiền tệ. + Tỷ giá hối đoái cố định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC