Tiểu luận Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài theo pháp luật hiện hành

Luật Trọng tài thương mại (áp dụng từ ngày 01.01.2011) quy định về th ẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài; thẩm quyền của Tòa án đối với hoạt động trọng tài; tổ chức và hoạt động của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, thi hành phán quy ết trọng tài. Luật Trọng tài giải quy ết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục Trọng tài là trình tự áp dụng tại cơ quan trọng tài do các bên lựa chọn để giải quy ết các tranh chấp sau: - Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại. - Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại. - Tranh chấp giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC