Tiểu luận Hoạch định chính sách nông nghiệp

Chính sách được xác định như là đường lối hành động mà Chính phủ lựa chọn đối với một lĩnh vực của nền kinh tế, kể cả các mục tiêu mà Chính phủ tìm kiếm và sự lựa chọn các phương pháp để theo đuổi các mục tiêu đó. [3; trang 10] Chuyên đề này đề cập tới những vấn đề lý luận cơ bản về hoạch định chính sách như bản chất của hoạch định ch ính sách, cơ sở của hoạch định chính s ách, yêu cầu và điều kiện hoạch định chính s ách, phân loại chính sách, côn g cụ và trình tự hoạch định chính s ách, trong đó có đi sâu vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là n hững vấn đề lý luận không thể thiếu, giúp cho người nghiên cứu có những nhận thức đầy đủ và chuẩn mực về bản chất hoạch định chính sách kinh tế nói chung và chính s ách nông nghiệp nói riêng .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC