Tiểu luận Hoạch định ngân sách vốn đầu tư quốc tế

Vốn không chuyển về nước: Nếu vốn không chuyển về nước hay bị hạn chế chuyển về nước mà có thể sử dụng lại trong một dự án đầu tư ở nước ngoài, thì đầu tư ban đầu (Io) có thể giảm thấp đáng kể. Từ góc độ nhà đầu tư, có một dòng thu từ các nguồn vốn được sử dụng lại này bằng chênh lệch giữa giá trị danh nghĩa của các nguồn vốn này và hiện giá của chúng nếu chúng được dùng với một cơ hội phí tốt nhất. Dòng thu này sẽ được khấu trừ vào đầu tư ban đầu của dự án để có được đầu tư từ góc độ của nhà đầu tư ở chính quốc. Ví dụ nếu cơ hội phí là để các nguồn vốn không chuyển về nước nằm nhàn rỗi ở nước ngoài, thì toàn bộ giá trị của nguồn vốn sử dụng lại này sẽ được khấu trừ khỏi đầu tư ban đầu. Nếu phân nửa của các nguồn vốn bị phong toả có thể trả lại cho nhà đầu tư sau khi họ đã trả thuế hay dùng hệ thống chuyển nhượng vốn nội bộ, phân nửa giá trị của nguồn vốn không chuyển về nước sẽ được trừ vào đầu tư ban đầu (Io). Ảnh hưởng trên doanh số của các bộ phận khác: Từ góc độ của giám đốc của một dự án ở nước ngoài, tổng giá trị các dòng tiền từ hoạt động đầu tư là cách tiếp cận thích hợp. Tuy nhiên các nhà máy thường được xây dựng ở các nước mà trước đó công ty đã có buôn bán. Nếu các công ty đa quốc gia dự định xây dựng nhà máy ở các quốc gia mà mình trước đây đã có xuất khẩu sản phẩm sang đó thì chỉ xem xét đến dòng tiền tăng thêm của công ty đa quốc gia. Doanh số thường bị sụt giảm hoặc mất đi nếu không có dự án đầu tư. Đây cũng chính là lý do để đầu tư. Vì vậy, ta phải trừ đi bất cứ nguồn thu nhập nào mà công ty đa quốc gia đáng lý có thể kiếm được nếu không thực hiện dự án. Những hạn chế trong việc chuyển tiền về nước. Hoạch định Ngân sách vốn đầ u tư quốc tế 4 Môn Tài Chính Quốc Tế Bài tiểu luận Nhóm 10 Khi có hạn chế đối với việc chuyển thu nhập về nước, chỉ có những dòng tiền có thể chuyển về công ty mẹ mới được xem xét từ góc độ của công ty đa quốc gia. Điều này đúng dù thu nhập có được chuyển về hay không. Khi việc chuyển tiền bị hạn chế về mặt pháp lý, thì chúng ta vẫn có thể tránh né tới một mức nào đó bằng cách dùng giá chuyển giao, thanh toán chi phí quản lý Nếu chúng ta chỉ tính những khoản thu nhập có thể chuyển về một cách công khai và hợp pháp, ta sẽ có được một đánh giá thận trọng giá trị dự án. Nếu đó là số dương, ta không cần cộng thêm gì nữa. Nếu đó là số âm, ta có thể cộng thêm thu nhập có thể chuyển về nước bằng cách lách những quy định pháp lý, chúng ta tạm thời có thể gọi cách làm này là thu nhập chuyển về không hợp pháp. Chính phương pháp hai bước này là ưu điểm chính của cách tính APV-phương pháp hiện giá có điều chỉnh. Phương pháp hai bước này cũng có thể dùng để tính thuế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC