Tiểu luận Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Tổ chức phi chính phủ là một lực lượng quan trọng trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển xã hội. Trong quá trình phát triển xã hội, bên cạnh những nỗ lực của các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đã góp một phần vào quá trình nhằm cải thiện cuộc sống của những người nghèo, những người bị thiệt thòi trong xã hội, các nạn nhân bị thiên tai và chiến tranh giúp tự phát triển một cách bền vững. Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua nhiều năm bị chiến tranh tàn phá, thường xuyên bị thiên tai đe doạ, cuộc sống của nhân dân, nhất là ở vùng miền núi, ven biển miền Trung, còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã không ngừng nỗ lực đổi mới, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để đạt được mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng xã hội. Trong đó, xóa đói giảm nghèo là chiến lược của chính phủ nhằm xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế VIỆT NAM. TCPCPNN cùng với những hoạt động thiết yếu của mình là một trong số những loại hình tổ chức có vai trò quan trọng không nhỏ đối với sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của nước ta I- MỤC ĐÍCH - Tìm hiểu hệ thống văn bản pháp luật quy định về quản lý TCPCPNN, bổ sung kiến thức pháp luật cho bản thân. - Tìm hiểu thực trạng hoạt động trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo của TCPCPNN tại Việt Nam gồm những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại cũng như nguyên nhân của chúng. Từ đó đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường sự quản lý của nhà nước. - Nâng cao các kĩ năng trong công tác nghiên cứu khoa học, củng cố và bổ sung thêm nhiều những kiến thức cần thiết của môn học có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. II- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp nghiên cứu chung: Phương pháp biện chứng duy vật, biện chứng lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống tư tưởng chính trị của Đảng làm nòng cốt cho việc nghiên cứu. - Ngoài ra, bài tiểu luận còn sử dụng các phương pháp khác mang tính chuyên môn như: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp điều tra xã hội học

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC