Tiểu luận Hợp đồng xuất nhập khẩu

Hợp đồng mu a bán hàng hóa quốc tế về bản chất là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán ở các nước khác nhau. Trong đó quy định quyền và n ghĩa vụ của các bên, bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua nhận hàng và thanh toán tiền hàng. Ba đặc điểm phân biệt với hợp đồng mua bán trong nước:  Chủ thể của hợp đồng người mua người bán có cơ sở kinh doanh đăng ký tại hai quốc gia khác nhau, ở đây quốc tịch không phải là yếu tố phân biệt, nếu việc m ua bán được thực hiện trên lãnh thổ của cùng một quốc gia thì hợp đồng mua bán cũng không mang tính quốc tế.  Đồng tiền thanh toán có thể là ngoại tệ của một trong hai hoặc cả hai bên.  Hàng hóa- đối tượng mua bán của hợp đồng chuyển ra khỏi đất nước người bán trong quá trình thực hiện hợp đồng. Văn bản hợp đồng là văn bản có giá trị pháp lý bắt buộc các bên phải có trách nhiệm thực hiện điều khoản đã thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng. Những văn bản phải được hình thành trên cơ sở thỏa thuận một cách bình đẳng và tự nguyện giữa các bên. Chủ thể hợp đồng có thể giữa pháp nhân và pháp nhân hoặc pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.  Pháp nhân: là một tổ chức được thành lập một cách hợp pháp có tài sản riêng và chịu trách nhiệm một cách độc lập bằng các tài sản đó. Có quyền quyết định của mình, có quyền tự mình tham gia các quan hệ pháp luật.  Cá nhân: phải có năng lực hành vi pháp lý, mọi cá nhân đều có khả năng ký kết hợp đồng ngoại trừ người vị thành niên, kẻ s ay rượu, người tâm thần và người mất quyền công dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC