Tiểu luận Kỹ năng của luật sư trong vụ án lao động – các vấn đề lý luận và thực tiễn

Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động và đặc biệt là pháp luật lao động được hình thành là để bảo vệ quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được phát triển hài hoà và ổn định. Tuy nhiên trên thực tế, không phải lúc nào pháp luật về lao động cũng đều được tuân thủ nghiêm chỉnh, không phải lúc nào người lao động và người sử dụng lao động cũng ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình. Trong những trường hợp như vậy, người luật sư, với vai trò là người cố vấn pháp lý sẽ trực tiếp bảo vệ quyền lợi của khách hàng, hoặc là người lao động hoặc là người sử dụng lao động. Chính vì vậy, vai trò và kỹ năng của luật sư trong các vụ án lao động là rất quan trọng. Do mối quan hệ lao động gắn liền với yếu tố con người nên rất phức tạp, đòi hỏi người luật sư phải có những kỹ năng thuần thục bên cạnh việc nắm vững các quy định và chính sách lao động tại từng thời kỳ. Bài tiểu luận này xin đề cập một số kỹ năng cần thiết của luật sư trong các vụ án lao động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC