Tiểu luận Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất

Nền kinh tế thị trường với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế xuất hiện như một động lực thúc đẩy sự phát triển của sản xuất kinh doanh. Hiệu quả kinh doanh là vấn đề được đặt lên hàng đầu là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp củng cố vị trí vững chắc trên thị trường. Kế toán chi phí sản xuất là một phần quan trọng trong kế toán của doanh nghiệp xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, việc giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp đem lại sự tiết kiệm lao động xây dựng, tăng tích luỹ cho nền kinh tế và phục vụ cho mục đích tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Do đó đây không chỉ là vấn đề quan tâm chung của toàn xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC