Tiểu luận Khảo sát quá trình chuyển hóa các hợp chất photpho và lưu huỳnh của vi sinh vật

Kháng hóa : Các hợp chất hữu cơ được kháng hóa đến orthophosphat Đồng hoá :qúa trình tích luỹ P trong các đại phân tử tế bào . Một số loại vi khuẩn có khả năng dự trữ P ở dang polyphosphat trong tế bào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC