Tiểu luận Kinh tế trong quản trị

Bài 1: Wage = 632.244 + 142.510Educ + 43.225 Expert – 1.913 Age a. Ta kiểm định giả thiết: H0 : β2 = 0 H1 : β2 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.05 Ta có: β2 = 142.510 Giá trị kiểm định: t = 4.088 Với mức ý nghĩa α = 0.05 ta tìm được giá trị tới hạn t0.025 = 2.306 Ta thấy t = 4.088 > t0.025 =2.306 , nên ta bác bỏ giá trị H0, tức là số năm đi học kể từ sau khi tốt nghiệp trung học ( Educ) có ảnh hưởng tới lương (Wage). * Ta kiểm định giả thiết: H0 : β3 = 0 H1 : β3 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.05 Ta có: β3 = 43.225 Giá trị kiểm định: t = 3.022 Với mức ý nghĩa α = 0.05 ta tìm được giá trị tới hạn t0.025 = 2.306 Ta thấy t= 3.022 > t0.025 =2.306 , nên ta bác bỏ giá trị H0, tức là số năm thâm niên công tác (Expert) có ảnh hưởng tới lương (Wage). * Ta kiểm định giả thiết: H0 : β4 = 0 H1 : β4 ≠ 0 Với mức ý nghĩa α = 0.1, β4 = (-1.913) Giá trị kiểm định: t = (-0.22) Ta thấy, t = -0.22 < t0.05 = 2.014, nên ta chấp nhận H0, tức là tuổi (Age) không ảnh hưởng đến lương (Wage).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC