Tiểu luận Lý luận hình thái kinh tế - xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực

Có một nhà triết học đã từng nói: “Con người là trung tâm của vũ trụ”. Tuy quan điểm đó phần nào mang tính chất chủ quan nhưng nó cũng nói lên tầm quan trọng của con người trong thế giới khách quan. Ngày nay trong bất cứ một nền sản xuất nào cũng cần phải có nguồn lực con người. Nguồn lực con người hay lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất( tư bản, lao động, tiến bộ công nghệ). Con người cùng với tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng của mình ngày càng đóng góp phần lớn vào quá trình tạo ra sản phẩm. Với xu thế ngày càng sản xuất thiên về các loại hàng hoá mà trong đó hàm lượng chất xám của con người kết tinh vào trong đó ngày càng cao thì vấn đề đào tạo và phát triển nguồn lực con người ngày càng cấp thiết. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế trên. Trong quá trình phát triển đất nước đi lên CNXH, chúng ta tiến hành công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước từ một nền nông nghiệp lạc hậu, hơn ai hết chúng ta đều hiểu rằng nguồn lực con người, vốn lao động sẽ là nhân tố quyết định vào thành bại của quá trình đổi mới đất nước. Là sinh viên chuyên ngành kinh tế lao động em hiểu rằng vấn đề đào tạo nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết. Chính vì các lý do đó mà em chọn đề tài: “Lý luận hình thái kinh tế xã hội trong việc xây dựng nguồn nhân lực”. Đề tài của em gồm hai phần chính: Phần một: Lý luận về nguồn lực con người. Phần hai: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lực con người ở nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC