Tiểu luận Lý thuyết về hợp đồng kỳ hạn

Thịtrườngtài chínhpháisinhlà thịtrường giaodịchcáccông cụhaycácloại chứngkhoánpháisinh. Chứngkhoánphái sinhlà mộtloại tài sảntài chínhcódòngtiền trong tương lai phụthuộc vào giátrị củamộthaymộtsốtài sảntài chính khác,gọilà tài sảncơsở. Tàisảncơsởcóthể là hànghoá, ngoạitệ,chứngkhoánhoặcchỉsốchứngkhoán. I. KHÁINIỆMVÀNHỮNGĐẶCTÍNHCỦATHỊTRƯỜNGKỲHẠN Cácloại côngcụtài chínhpháisinhbaogồm: - Hợpđồngkỳhạn(forwards) - Hợpđồngtương lai (futures) - Quyềnchọn(options) - Hợpđồnghoánđổi(swaps)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC