Tiểu luận Lạm phát kỳ vọng và chính sách tiền tệ ở Ấn Độ

I. Mục tiêu nghiên cứu (1) Bài nghiên cứu này theo hướng sử dụng các kỹ thuật tính toán chuyên sâu để tính lạm phát ở tương lai. (2) Xác định và chỉ ra các yếu tố quyết định đến lạm phát kỳ vọng bằng cách ước tính theo đường cong Phillips theo thuyết Keynes mới được xây dựng trên các đặc điểm riêng của mỗi quốc gia, lập trường của chính sách tiền tệ và tài khóa, chi phí biên tế, và các cú sốc ngoại sinh II. Bối cảnh bài nghiên cứu Sự bùng phát trở lại của lạm pháp đang đặt ra tình thế tiến thoái lưỡng nan cho các cơ quan điều hành chính sách tiền tệ trên thế giới – “vấn đề nan giải nhất hiện nay trong kinh tế học” (Samuelson, 2009). Tại Ấn Độ, có lẽ rõ ràng hơn những nơi khác, tình huống khó xử này căng thẳng như nằm trên cạnh một chiếc “dao cạo”. Lạm phát ở Ấn Độ liên tục gia tăng ngoài tầm kiểm soát và dự báo của RBI. Hệ thống các chỉ báo đo lường lạm phát ở Ấn Độ không hiệu quả và chưa phản ánh được nguồn gốc của lạm phát. Những dự báo về lạm phát của RBI trong hai năm 2009 và 2010 liên tục được điều chỉnh so với diễn biến thực tế. Điều này làm cho việc thực thi chính sách tiền tệ không thực sự quyết liệt khiến cho tình trạng lạm phát cao kéo dài ở Ấn Độ. Một v ấn đề cấp bách gắn liền với việc hướng đến một nhóm chỉ tiêu phản ánh được lạm phát dưới góc nhìn của con người và ở đó nó có thể được sử dụng chủ đạo trong việc dự báo. Tuy nhiên, một phương pháp đo lường chuẩn mực về lạm phát kỳ vọng không tồn tại có s ẵn ở Ấn Độ. Kết quả khảo sát về lạm phát kì vọng mà RBI thực hiện, nhằm phục vụ cho hoạt động điều hành, dù đã mang đến ý nghĩ tích cực về việc đo lường lạm phát kỳ vọng nhưng tồn tại nhiều hạn chế (1) chuỗi dự liệu ngắn (2) Tham khảo dựa trên lãi suất trái phiếu thả nổi là chưa hiệu quả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC