Tiểu luận Lướt sóng Toàn cầu hóa: Châu Á và Toàn cầu hóa Tài Chính dưới góc độ Bộ Ba Bất Khả Thi

Việc lựa chọn “bộ ba bất khả thi”, bao gồm các chính sách về Độc lập tiền tệ , Ổn định tỷ giá và Hội nhập tài chính, có liên quan đến mức biến động sản lượng của nền kinh tế và mức độ lạm phát trung hạn như thế nào, luôn là một câu hỏi cho các nhà phân tích kinh tế vĩ mô cũng như các chuyên gia tài chính. Bài nghiên cứu “Lướt sóng Toàn cầu hóa: Châu Á và Toàn cầu hóa Tài Chính dưới góc độ Bộ Ba Bất Khả Thi” của Joshua Aizeman và các cộng sự (2010) cho chúng ta th ấy được một cái nhìn rất mới về bộ ba chính sách này, nhằm trả lời câu hỏi trên. Do đó, trong phạm vi bài tiểu luận môn học Tài chính quốc tế, nhóm 6 – TCDN K20 ngày 1 - dựa trên bài nghiên cứu sẽ trình bày những vấn đề liên quan đến bộ ba bất khả thi nhằm cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC