Tiểu luận Mô hình điều khiển một số dây chuyền sản xuất của công ty kính Đáp Cầu

B-ớc vào thế kỷ XXI, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tiếp tục tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống xã hội. Phát triển dựa vào khoa học và công nghệ trở nên xu thế tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Để thực hiện điều đó Đảng và Nhà n-ớc chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất đẩy nhanh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất n-ớc. Một trong những công nghệ đang đ-ợc sử dụng rộng rãi đó là công nghệ tự động hoá, thuật ngữ này không còn xa lạ với nhiều ng-ời. Tự động hoá đã thâm nhập vào cuộc sống gia đình thông qua các thiết bị bếp núc, công việc nội trợ, bảo vệ Đặc biệt tự động hoá không thể thiếu trong sản xuất công nghiệp. Nó quyết định đến năng suất, chất l-ợng sản phẩm, khả năng linh động, đáp ứng với các thayđổi nhanh chóng của thị tr-ờng nhằm giữ uy tín với khách hàng và bảo đảm môi tr-ờng sống dây chuyền càng hiện đại thì phế liệu càng ít, ô nhiễm càng giảm. Đó là những tiêu chí mà mọi ngành sản xuất phải đạt tới nhất là khi hoà nhập vào môi tr-ờng cạnh tranh quốc tế. Thực tế cho thấy các quá trình sản xuất còn mang nặng tính thủ, công quy mô nhỏ. Trong mỗi khâu cũng nh-trong toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến phải bỏ ra một l-ợng lao động rất lớn mà năng suất và chất l-ợng không cao, không đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp. Chính điều đó đã dẫn đến một hiện t-ợng và trở thành phổ biến của một số t-nhân và doanh nghiệp bỏ vốn đầu t-xây dựng, đổi mới công nghệ và trang thiết bị nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị tr-ờng. Biết rằng sản xuất công nghiệpkhông cho phép điều khiển các chỉ tiêu một cách “cảm tính” mà phải có một qui trình sản xuất chuẩn mực, đạt hiệu quả kinh tế cao. Để làm đ-ợc điều đó thì chỉ có công nghệ thiết bị hiện đại mới có thể bảo đảm chất l-ợng ổn định, nângcao năng suất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC