Tiểu luận Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước

Việt Nam trong sựphát triển của Đông Á và Đông Nam Á, hay nói rộng hơn là vòng cung Châu Á-Thái Bình Dương, hiện nay đang thu hút được nhiều người trong giới lãnh đạo và giới kinh doanh trên thếgiới. Vì sao Việt Nam có sựchú ý đó? chắc chắn là do Việt Nam đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới một cách toàn diện và ngày càng sâu sắc vềcơsở hạtầng và kiến chúc thượng tầng xã hội. Trong quá trình phát triển nền kinh tếnhiều thành phần theo định hướng xã hội ởnước ta, cần vận dụng và quán triệt quan hệbiện chứng giữa cơsởhạtầng và kiến trúc thượng tầng. Cơsởhạtầng là kết cấu kinh tế đa thành phần trong đó có thành phần kinh tếquốc doanh, tập thểvà nhiều thành kinh tếkhác nhau. Tính chất đan xen - quá độvềkết cấu của cơsởkinh tếvừa làm cho nền kinh tế sôi động, phong phú, vừa mang tình phức tạp trong quá trình thực hiện định hướng xã hội. Đây là một kết cấu kinh tếnăng động, phong phú được phản chiếu trên nền kiến trúc thượng tầng và đặt ra đòi hỏi khách quan là nền kiến trúc thượng tầng cũng phải đổi mới để đáp ứng đòi hỏi của cơsởkinh tế. Như vậy kiến trúc thượng tầng mới có sức mạnh đáp ứng đò hỏi của cơsởhạtầng. Đã có rất nhiều văn kiện trính trịvà luận văn khoa học đềcập sâu sắc về công cuộc đổi mới này. Vì vậy, với tưcách là một sinh viên còn trên giảng đường, em chỉmong bài viết này có thểnêu một sốvấn đềcó tính chất khái quát vềcông cuộc đổi mới này và thấy được sựvận dụng của Đảng ta trong công cuộc đổi mới đất nước ởViệt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC