Tiểu luận Một số phương pháp quản lý học sinh của giáo viên chủ nhiệm ở trường PTDT Nội Trú

Ngày nay, nền kinh tế - xã hội của toàn thế giới đang phát triển mạnh mẽ. Việt Nam chúng ta cũng đang hoà nhịp với tốc độ phát triển ấy. Chính vì vậy, để phát triển nhân tố con người thì điều quan trọng nhất là đào tạo con người có trình độ, có trí tuệ, có phẩm chất và năng lực ngang tầm với thời đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập, hoà nhập với điều kiện phát triển chung của toàn cầu, tạo ra năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục là tham gia phát triển con người có đủ tiêu chuẩn trên. Ngày 15/05/2008 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013 với mong muốn động viên khuyến khích các thầy , cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục, các cấp và toàn thể học sinh cùng với lực lượng ngoài xã hội tích cực, chủ động tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, hình thành và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và tu dưỡng đạo đức theo tinh thần cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. Do đó nhà trường với vai trò là cầu nối. giáo dục, đào tạo và tạo điều kiện môi trường tốt để các em học tập, rèn luyện, lĩnh hội và hình thành trách nhiệm của công dân trong đới sống cộng đồng với những qui ước, qui định chung cho mọi thành viên. So với gia đình và xã hội, nhà trường có một vị trí, vai trò quan trọng hơn cả vì nhà trường là nơi tổ chức và tiến hành các hoạt động giáo dục và dạy học theo một mục đích xác định, với nội dung được chọn lọc, có hệ thống, với những phương pháp khoa học, nhằm phát triển con người toàn diện. Đặc điểm của trường nội trú là học sinh được học tập và sinh hoạt tại trường nên cần phải có những phương pháp quản lý phù hợp. Để đạt được mục tiêu giáo dục cần có sự góp sức của toàn thể nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC