Tiểu luận Nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa ở Hòa lạc, Phố tân đến năm 2015, thực trạng và giải pháp

Nền văn hóa việt nam được xem là là tổng thể giá trị vật chất tinh thần, do cộng đồng các văn tộc việt nam sáng tạo , trong quá trình dựng nước và giữa nước. Nhờ nền tảng và sức mạnh đó nên cho dù bị đô hộ nhiều năm, nhiều thế kỷ với ách thống thống trị của chế độ phong kiến phương bắc , thực dân và dế quốc nhưng dân tộc ta vẫn giữa vững và phát huy được bản sắc riêng của mình, chắng những không bị đồng hóa mà còn quật cường đứng lên để giành độc lập cho dân tộc. Trong đời sống xã hội của con người ngoài việc thu về vật chất để thỏa mãn cuộc sống của mình thì bên cạnh đó nhu cầu để thụ hưởng và sinh hoạt văn hóa để thư giản trong lúc nhàn rỗi sau những giờ lao động mệt nhọc. Đó là nhu cầu thiết thực trong đời sống nhân dân hiện nay. Và khi đất nước thực hiện cơ chế đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , với việc giao lưu hợp tác với các nước trong khu vực và thế giớ, đã tạo diều kiện cho đất nước phát triển, nhưng cũng có nhiều thách thức nguy cơ tiềm ẩn trong việc hưởng thụ nghệ thuật văn hóa của nhân dân, cụ thể là dòng văn hóa lai căng sẽ làm băng hoại các giá trị văn hóa, gia đình truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội, môi trưòng văn hóa bị xuống cấp. Cho nên việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa là vấn đề cấp bách và lâu dài của Đảng và nhà nước, của mặt trận và cả hệ thống chính trị nhằm định hướng cho nhân dân giữa được và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc Về vấn đề xây dựng đời sống văn hóa đã có từ lâu nhưng bên cạnh mặt tích cực được nhiều, song còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy với hiểu biết và học tập ở trường bản thân em tâm đắc và chọn đề tài này là nhằm nghiên cứu thực trạng và tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở xã Hòa Lạc hiện nay, góp phần công sức nhỏ bé của mình để hạn chế những tồn tại trong sinh hoạt, đời sống văn hóa ở địa phương một cách nhiệt tình . Đồng thời góp phần làm phát triển hoạt động văn hóa , hướng đời sống nhân dân giữa được bản sắc và phát huy nền văn hóa dân tộc, xóa đối giảm nghèo, giảm dần tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí, ổn định trật tực xã hội , thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của chính quyền địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC