Tiểu luận Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Lý do chọn đềtài :Hệthống ngân hàng là xương sống của nền kinh tếcủa một quốc gia bất kỳtrên thếgiới. Hệthống ngân hàng không phát triển hay không có ngân hàng điều đó chứng tỏnền kinh tế đó chưa phát triển. Vai trò của ngân hàng càng được khẳng định trong thời kỳhội nhập kinh tếquốc tế. Đó cũng là thách thức đối với mỗi quốc gia khi hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng phải là ưu tiên số một và là mục tiêu phải đạt được. Nếu hệthống ngân hàng trong nước bịphụthuộc quá nhiều vào các ngân hàng ngoại thì nền kinh tếvĩmô khó có thể ổn định đểphát triển bền vững được, sự điều tiết vĩmô của ngân hàng nhà nước sẽkhó đạt được mục tiêu.Vì vậy việc nghiên cứu vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Namlà một điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đềtài :Nhận thức đúng đắn và đầy đủnhững cơhội và thách thức, những lợi ích và nguy cơ đểchủ động hội nhập theo một lộtrình hợp lý chắc chắn sẽgiúp các ngân hàng thương mại Việt Nam có được một sựchuẩn bịthật tốt trong quá trình hội nhập kinh tếkhu vực và quốc tế. Mục tiêu nghiên cứu cuả đềtài này là trên cơsởphân tích thực trạng hiện nay cuảhệthống NHTM Việt Nam và từnhững vấn đề đó kiến nghịmột sốgiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệthống NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC