Tiểu luận Nét tương đồng và khác biệt giữa nho gia và đạo gia

Lý do chọn đề tài : Trong bối cảnh xã hội Trung Hoa đầy biến động giai đoạn Xuân thu, Chiến quốc, nhiều hệ thống triết học đã ra đời và phát triển nhằm đƣa ra những phƣơng cách giải quyết khác nhau cho những vấn đề thực tiễn chính trị - đạo đức – xã hội mà thời đại đặt ra. Tiêu biểu là hai trƣờng phái Nho gia và Đạo gia. Hai trƣờng phái triết học này có ảnh hƣởng rất lớn đến thế giới quan của Triết học sau này, không những của ngƣời Trung Hoa mà cả những nƣớc chịu ảnh hƣởng của nền Triết học Trung Hoa, trong đó có Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu về hai trƣờng phái triết học này là rất cần thiết.  Mục tiêu của đề tài : Quá trình tìm hiểu tƣ tƣởng Triết học của Nho gia – Đạo gia góp phần đƣa ra những nhận định về những tƣ tƣởng chủ đạo của hai hệ thống học thuyết này, qua đó đánh giá đƣợc những ảnh hƣởng của của nó đến đặc trƣng tƣ tƣởng của Triết học Phƣơng Đông và phần nào hiểu biết thêm về sự phát triển tƣ tƣởng của Việt Nam dƣới ảnh hƣởng của tƣ tƣởng triết học Trung Hoa.  Phạm vi nghiên cứu : Nét tƣơng đồng - khác biệt giữa hai trƣờng phái Nho gia - Đạo gia và sự ảnh hƣởng của hai trƣờng phái này tới xã hội Việt Nam.  Phƣơng Pháp Nghiên Cứu: o Cơ sở phương pháp luận: Đề tài đƣợc triển khai dựa trên nội dung của triết học Nho gia và Đạo gia. o Các phương pháp cụ thể: Trong quá trình nghiên cứu và trình bày đề tài, các phƣơng pháp nghiên cứu đã đƣợc sử dụng nhƣ: phƣơng pháp lịch sử, phƣơng pháp phân tích tổng hợp,  Bố cục đề tài: Chƣơng 1: Lịch sử hình thành, nô ̣ i dung đă ̣ c điê ̉ m cu ̉ a Nho Gia va ̀ Đa ̣ o Gia Chƣơng 2: Sự tƣơng đô ̀ ng va ̀ kha ́ c biê ̣ t giƣ ̃ a Nho Gia va ̀ Đa ̣ o Gia Chƣơng 3: Kê ́ t luâ ̣ n.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC