Tiểu luận Nguyên nhân hình thành và phát triển, đặc điểm của hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã và hội nhập vào nền kinh tế thế giới . Việt Nam đã trở thành một bộ phận trong nền kinh tế thế giới và ngày càng có những đóng góp quan trong hơn trong tổng thể này. Một trong những quá trình hội nhập của quá trình hội nhập kinh tế thế giới đó là quá trình Hợp tác quốc tế về KHCN. Hợp tác quốc tế hiện nay không phải là một xu thế nữa mà là một thực tế.Việc nghiên cứu, tìm hiểu rồi đến nắm bắt bản chất, đặc điểm cũng như vai trò của hợp tác quốc tế về KHCN sẽ giúp mỗi chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính thiết yếu của hợp tác quốc tế về KHCN ở nước ta hiện nay và trên thế giới nhằm đưa ra những giải pháp nhằm đóng góp thúc đẩy quá trình hợp tác quốc tế về KHCN ở Việt Nam. Nội dung nghiên cứu chúng tôi sẽ tập trung vào các phần sau Phần I: Khái niệm về hợp tác quốc tế về KHCN ( HTKHCNQT) Phần II: Nguyên nhân hình thành và phát triển của hợp tác quốc tế về KHCN Phần III: Đặc điểm của hợp tác quốc tế về KHCN Phân IV: Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ của Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC