Tiểu luận Nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn sự vận dụng vào lĩnh vực thẩm định, ra quyết định đầu tư dự án

Nguyên tắc toàn diện trong nhận thức và thực tiễn là một trong những nguyên tắc phương pháp luận cơbản, quan trọng của phép biện chứng duy vật. Trong nhận thức, nguyên tắc tòan diện yêu cầu khi xem xét sựvật, hiện tượng cần xem xét trong một chỉnh thểthống nhất với tất cảcác mặt, các bộphận, các yếu tố, các thuộc tính cùng các mối liên hệcủa chúng. Nguyên tắc toàn diện còn ñòi hỏi chúng ta cần xem xét sựvật trong mối liên hệvới nhu cầu thực tiễn của con người. Công tác thẩm ñịnh, ra quyết ñịnh ñầu tưlà một công việc có vai trò cực kỳ quan trọng ñối với việc phát triển của một doanh nghiệp, ñịa phương cũng nhưtrên bình diện cảnước. Một doanh nghiệp, một ñịa phương hay quốc gia sẽkhông thểphát triển nếu không có ñầu tư. Nền kinh tếViệt Nam ñang có những bước ngoạn mục với tốc ñộtăng trưởng GDP cao ñứng thứhai châu Á, chỉsau Trung Quốc. Từnăm 2000 ñến nay, kinh tếViệt Nam tăng trưởng với tốc ñộbình quân hàng năm là 7,5%, riêng năm 2007 tăng trưởng trên 8% . Việt Nam ñang ngày càng trởnên hấp dẫn ñối với các nhà ñầu tưnước ngoài. ðạt ñược những thành tựu to lớn ñó có sự ñóng góp không nhỏcủa những người làm công tác thẩm ñịnh, ra quyết ñịnh ñầu tư ởcác doanh nghiệp, ñịa phương ñến các bộ ngành trung ương với cấp cao nhất là thủtướng chính phủ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC