Tiểu luận Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học

Về vai trò người thầy trong giáo dục, xã hội Việt Nam thường định hướng theo các triết lý truyền thống “Không thày đố mày làm nên”, “muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, và gần đây làsự du nhập của triết lý “Không có học sinh tồi, chỉ có thầy giáo kém”. Tuy nhiên, khi cuộc sống có nhiều biến đổi lớn thì các triết lý và chân lý của nó cũng phải thay đổi. Giáo dục, trong đó có giáo dục đại học là một yếu tố và bộ phận nhạy cảm trong đời sống xã hội. Những tác động, nhân tố mới từ bên ngoài vào nước ta như Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, xu thế toàn cầu hoá và kinh tế tri thức đã buộc ngành giáo dục phải đối mặt với thách thức gay gắt đồng thời cũng mở ra những cơ hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, nghiên cứu về nhân lực của giáo dục đại học Việt Nam và cách thức phát triển nó trong một tương lai gần là một việc làm khó khăn song cũng rất cần thiết. Bài viết của em gồm các nội dungchính sau: I. Thực trạng của nguồn nhân lực giáo dục đại học ở nước tavà nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém. 1. Thực trạng của nguồn nhân lực giáo dục đại học ở nước ta . 2. Nguyên nhân của những tồn tại và yếu kém. II. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học ở nước ta. 1. Hoàn thiện cơ chế và nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học và nguồn nhân lực của nó. 2. Cải thiện môi trường giáo dục ,nâng cao mức sống và chất lượng của nguồn nhân lực. III. Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học. 1. nhiệm vụ và mục tiêu. 2. Nhiệm vụ và nguyên tắc định chiến lược.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC