Tiểu luận Nhìn lại chính sách đối ngoại của Việt Nam sau 20 năm đổi mới

Hai mươi năm trước đây Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động hết sức phức tạp, nhất là sau khi chế độ XHCN bị xoá bỏ ở Đông Âu, Liên Xô tan rã và phong trào cách mạng thế giới tạm thời rơi vào thoái trào. Tương quan so sánh lực lượng nghiêng về phía có lợi cho CNTB - nhất là Mỹ - siêu cường duy nhất còn lại sau trật tự thế giới hai cực đã từng tồn tại gần nửa thế kỷ. Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa, các quốc gia đều ưu tiên cho phát triển kinh tế, quá trình giao lưu và thâm nhập qua lại giữa các quốc gia ngày càng trở nên sôi động và chặt chẽ. Sự đơn lẻ của mỗi quốc gia trở nên hết sức mong manh trước những rủi ro, biến động của nền kinh tế thế giới, cũng như năng lực quá nhỏ bé không thể giải quyết được những vấn đề mang tính toàn cầu như: môi trường sinh thái, nạn nghèo đói, bệnh tật hiểm nghèo. Trong bối cảnh quốc tế như vậy cũng như nhiều nước khác Việt Nam phải điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình để thích nghi với điều kiện mới, đây là đòi hỏi khách quan, cấp bách đặt ra cho cách mạng nước ta. Chúng ta cùng nhìn lại chính sách đối ngoại của nước ta sau 20 năm đổi mới trên những nội dung chính sau: 1. Điểm lại những nét chính của chính sách đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn Đối với nước nào cũng vậy, chính sách đối ngoại là sự tiếp nối của chính sách đối nội, và phục vụ chính sách đối nội. Chính sách đối ngoại là một bộ phận của đường lối chính trị, đường lối cách mạng của Đảng ta trong từng thời kỳ cách mạng. Chính sách đối ngoại là tổng hoà của những quan điểm, biện pháp, hình thức đối ngoại nhằm làm cho mục tiêu cách mạng trong nước phù hợp với xu hướng, quy luật vận động của thế giới. a. Chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1986-1991 Đại hội VI (12/1986) đã khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước trong đó có lĩnh vực đối ngoại. Đại hội xác định nhiệm vụ trong lĩnh vực đối ngoại là: "Ra sức kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC