Tiểu luận Những tác động của quốc tế cộng sản đối với cách mạng Việt Nam

Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế giữa đầu thế kỷ XX đã đánh dấu sự ra đời, phát triển và vai trò đóng góp của Quốc tế cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới nói chung, phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc thuộc địa nói riêng. Trong đó có cách mạng Việt Nam. Cho đến nay, sau gần 80 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin để nhìn nhận, đánh giá vai trò của Quốc tế cộng sản đối với cách mạng thế giới, đặc biệt là cách mạng Việt Nam. Việc nhìn nhận đánh giá đúng đắn vai trò của Quốc tế cộng sản đối với cách mạng nước ta có ý nghĩa lịch sử - chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên có thái độ khách quan khoa học đối với Quốc tế cộng sản cũng như vai trò cá nhân của các lãnh tụ cách mạng tiền bối của Đảng và nhân dân ta như Hồ Chí Minh, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập. Tiểu luận: " Những tác động của Quốc tế cộng sản đối với cách mạng Việt Nam ".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC