Tiểu luận Những thay đổi lớn trong khung pháp lý điều chỉnh hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2009

Nền kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn 2005 – 2009 có nhiều biến động phức tạp và khó lường do bởi những nguyên nhân nội tại cũng như những tác động từ bên ngoài. Để ứng phó với những biến động đó, duy trì sự phát triển ổn định, Chính phủ đã ban hành, thực thi nhiều biện pháp, chính sách thông qua các công cụ điều tiết vĩ mô, trong đó quan trọng nhất là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Nếu đặt câu hỏi, dấu ấn điều hành của Chính phủ trong giai đoạn 2005 – 2009 thể hiện rõ nhất trên phương diện nào hầu như mọi người sẽ cùng câu trả lời là: trên phương diện chính sách tiền tệ, cụ thể hơn là điều hành hoạt động của ngành ngân hàng trong nước. Đó là cơ sở để chúng tôi thực hiện bài tiểu luận với đề tài: “NHỮNG THAY ĐỔI LỚN TRONG KHUNG PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2005 – 2009”. Với đề tài này, chúng tôi sẽ phân tích theo trình tự thời gian, chia khoảng thời gian từ 2005 đến 2009 thành nhiều giai đoạn nhỏ. Hướng phân tích bắt đầu bằng những đặc điểm lớn của kinh tế - xã hội của từng giai đoạn, các mục tiêu vĩ mô và những chính sách, giải pháp điều hành, điều chỉnh hoạt động của ngành ngân hành đề phù hợp với tình hình vĩ mô và mục tiêu vĩ mô trong giai đoạn đó. Về nội dung phân tích, chúng tôi xác định “khung pháp lý” mang nghĩa rộng, bao hàm các quy định của luật, các văn bản dưới luật (Nghị định, Thông tư) và các chính sách, giải pháp, văn bản (quyết định, chỉ thị) của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước nhằm điều hành hoạt động của ngành ngân hàng trong nước. Việt Nam đã ban hành Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng năm 2004. Tuy nhiên, Luật được xây dựng trên quan điểm chỉ quy định những nội dung chủ yếu, bao quát, những quy định cụ thể do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn. Trong giai đoạn chỉ 5 năm từ 2005 – 2009 thì không có nhiều điều chỉnh các văn bản mang tính quy phạm pháp luật như Luật, Nghị định. Do đó, “khung pháp lý” cần được hiểu theo nghĩa rộng như trên để có thể thấy được sâu sát hơn những điều chỉnh trong hoạt động của ngành ngân hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC