Tiểu luận OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB - T

Kĩ thuật điều chế đa sóng mang trực giao là một trong những lĩnh vực được nghiên cứu hàng đầu hiện nay. Kỹ thuật này đang được nghiên cứu, triển khai và ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như: Wimax, Wlan, ADSL, DVB-T vv. Kỹ thuật này cũng là ứng cử viên quan trọng nhất cho thế hệ di động thứ 4 (4G). Ở Việt Nam Kỹ thuật Ofdm đã được ứng dụng thành công trong lĩnh vực ADSL và cũng đang được triển khai thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác như: DVB-T, Wimax vv. Vì vậy chúng em quyết định chọn OFDM là chủ đề nghiên cứu để thực hiện bài tập lớn môn hệ thống vô tuyến. Bên cạnh OFDM chúng em cũng tập trung nghiên cứu một lĩnh vực tương đối điển hình cho iệc ứng dụng kỹ thuật OFDM vào thực tế đó là Truyền hình số mặt đất DVB-T.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC