Tiểu luận Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thuốc lá Cửu Long

1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Với chính sách đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư (trong nước cũng như ngoài nước) trong quá trình hội nhập hiện nay, nước ta đang phấn đấu thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá để biến nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Vì thế, xu hướng thích đầu tư của người dân cũng tăng lên nhanh chóng dẫn đến sự xuất hiện của các doanh nghiệp ngày càng nhiều. Trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, với sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế khác nhau, khi mà quy luật cạnh tranh được xem là động lực phát triển kinh tế quan trọng, hiệu quả kinh tế được đánh giá là thước đo kinh tế quan trọng nhất về kết quả sản xuất kinh doanh, là mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài của mọi doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thương trường thì vốn là một trong hai yếu tố quan trọng nhất trong việc sản xuất và lưu thông hàng hoá. Vốn được đặt lên hàng đầu quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhưng có vốn là điều kiện cần, chưa đủ để đạt mục tiêu tăng trưởng. Vấn đề đặt ra có ý nghĩa hơn là phải sử dụng hợp lí, tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn vốn trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc tài chính kế toán và chấp hành luật pháp của nhà nước. Chính vì tầm quan trọng như vậy, cho nên trong tiểu luận tốt nghiệp của mình, em chọn đề tài “ phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty thuốc lá Cửu Long”. Để thực hiện trong quá trình thực tập tại công ty thuốc lá Cửu Long do những hạn chế về kiến thức và thời gian có hạn cho nên không tránh khỏi những sai xót. Vì vậy rất mong sự đóng góp xây dựng của thầy cô. 2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn là yêu cầu cần thiết và khách quan của các nhà quản trị. Thông qua việc phân tài chính, phát hiện những mặt tích cực hoặc tiêu cực của hoạt động tài chính, kịp thời để cải tiến hoạt động tài chính tạo lập và sử dụng nguồn tài chính linh hoạt, phục vụ đắc lực cho công tác tài chính các hoạt động phù hợp với diễn biến thực tế kinh doanh. Quá trình phân tích tình hình tài chính ở doanh nghiệp phải hướng tới các mục tiêu cụ thể sau: - Đối với nhà quản trị doanh nghiệp phân tích tình hình tài chính cung cấp các thông tin hữu ich về toàn bộ tình hình tài chính của doanh nghiệp như: tình hình sử dụng và quản lí các loại vốn, khả năng tiềm tàng về vốn, khả năng sinh lợi và khả năng trả nợ Từ đó giúp các nhà đầu tư, các chủ nợ và người sử dụng khác để họ có thể ra quyết định đầu tư, tín dụng và các quyết định tương tự. - Đối với nhà đầu tư, mối quan tâm của họ hướng về các yếu tố như: mức độ rủi ro, khả năng sinh lời, lợi tức mà họ nhận được hằng năm qua bảng phân tích sẽ cho họ những thông tin về điều kiện tài chính, tình hình hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. - Đối với cơ nhà nước như cơ quan thuế, tài chính , qua phân tích này cho thấy thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó cơ quan thuế sẽ tính chính xác mức độ thuế công ty phải nộp và sẽ có biện pháp quản lí hiệu quả hơn. - Như vậy có thể nói mục tiêu quan trọng nhất của việc phân tích tình hình tài chính là giúp người ta lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu, đánh giá thực trạng và tiềm năng tài chính của doanh nghiệp. 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU + Phương pháp thu thập số liệu: tổng hợp từ lí thuyết đến quan sát thực tế, nguồn số liệu sử dụng trong luận văn chủ yếu dựa vào bảng tổng kết tài sản và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. + Phương pháp phân tích: chủ yếu dùng phương pháp so sánh và phương pháp tỷ số. Phương pháp so sánh: dựa trên số liệu để so sánh năm nay với năm trước nhằm thấy được xu hướng thay đổI của doanh nghiệp, xem nó được cải thiện, đứng yên hay xấu đi để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời Phương pháp tỷ số: dùng để đánh giá các chỉ tiêu khi phân tích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC