Tiểu luận Phân tích nhu cầu vay vốn của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin với Ngân hàng Công Thương và những khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay

Sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam là một tất yếu khách quan do nhu cầu của thị trường rất đa dạng và phong phú mà các Doanh nghiệp lớn không đáp ứng được. Hơn nữa, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc điểm nhạy cảm, thích ứng nhanh, dễ dàng thâm nhập mọi ngõ ngách của thị trường, có vai trò đáng kể trong việc làm nền kinh tế năng động hơn thu hót vốn và tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp. Những năm qua, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển mạnh mẽ, chiếm hơn 97% số doanh nghiệp (DN) cả nước. Các DNNVV đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của DN lớn, trong đó có lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, do tình hình kinh tế khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều, số DNNVV giải thể, ngừng hoạt động, phá sản tăng nhiều. Các Doanh nghiệp này hiện gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong đó thiếu vốn đang là một trong những vấn đề khó khăn nhất của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy hiện nay, việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được chú trọng hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển và khơi thông dòng vốn nhưng khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp này vẫn gặp nhiều khó khăn. Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích nhu cầu vay vốn qua ngân hàng của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin và những khó khăn khi doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC