Tiểu luận Phân tích phạm vi ảnh hưởng của thuế

 Phạm vi ảnh hưởng do luật pháp quy đ ịnh: xác định chủ th ể chịu trách nhiệm pháp lý về nghĩa vụ nộp thuế. Đối với thuế trực thu, người nộp thuế (chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý) đồng thời là người gánh chịu thuế. Ví dụ: Thuế thu nhập doanh nghiệp: Người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế. Đối với thu ế gián thu, chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý (chủ th ể chịu trách nhiệm nộp thuế) khác với chủ thể gánh chịu thuế th ực sự. Ví dụ: người tiêu dùng A mua một cây bút máy giá chưa có thuế VAT là 10.000 đồng, thuế VAT là 10%. Vậy, tổng số tiền mà người A ph ải thanh toán là 11.000 đồng, trong đó người A ph ải gánh chịu 1000 đồng thuế VAT. Về nghĩa vụ pháp lý, người bán phải có trách nhiệm nộp số tiền thuế này vào kho bạc nhà nước.  Phạm vi ảnh hưởng kinh tế: thể hiện mức thay đổi phân phối thu nh ập thực của từng chủ thể do thuế gây ra. Trong thị trường cạnh tranh, khi thuế đánh vào người sản xuất, người sản xuất sẽ gia tăng giá cả ở chừng mực nhất đ ịnh để bù đắp gánh nặng thuế và thu nhập của người sản xuất sẽ không giảm xuống bằng đúng số tiền thuế. Khi thuế đánh vào người tiêu dùng, người tiêu dùng sẽ không sẵn lòng mua nhiều hàng hóa bị đánh thuế, vì thế giá cả sẽ giảm xuống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC