Tiểu luận Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng

Tiểu luận: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng từ đó liên hệ với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân. • I. LỜI MỞĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền từ sau thắng lợi của cuộc cáchmạng tháng Tám 1945. Trong lịch sử hơn 60 năm cầm quyền, Đảng ta đã nhiều lần vượt qua những thách thức lớn, giữ vững vị trí của một Đảng cầm quyền, xứng đáng là đội tiềnphong của giai cấp công nhân và của dân tộc. Thực tế cho thấy, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, một trong những nội dungquan trọng của công tác xây dựng Đảng là phải thực hành tiết kiệm, và đi liền cùng đó làcuộc đấu tranh chống những nguy cơ dẫn đến sự suy yếu của Đảng, đó là tham ô, thamnhũng và bệnh quan liêu. Tham ô, tham nhũng và bệnh quan liêu vốn là những căn bệnh của quyền lực. Nhậnthức sâu sắc rằng “giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền còn khó hơn nhiều”,ngay từ những ngày đầu cách mạng mới thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quantâm đến những tệ nạn này. Dù mới giữ cương vị Chủ tịch nước một thời gian ngắn, songtrước những tồn tại, những khuyết điểm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong các cơ quancông quyền, trước ra những thói hư, tật xấu, nạn tham ô, sự lãng phí của công, bệnh quanliêu, cửa quyền, lên mặt của những “ông quan cách mạng”, Người đã nhận trách nhiệmtrước quốc dân. Cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra ngày càng quyết liệt, đòi hỏi sự tập trung trílực, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, đặc biệt là sự nêu gương của đội ngũ cán bộđảng viên. Bởi vậy, năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Cần kiệm liêm chính vàNgười là một mẫu mực tuyệt vời của cần, kiệm, liêm, chính. Tác phẩm ra đời đã gây tiếng vang lớn đối với toàn thể nhân dân Việt Nam cũngnhư các dân tộc khác trên thế giới. Đây chính là kim chỉ nam về giáo dục đạo đức cho cácnhà cách mạng nói riêng và toàn thể nhân dân nói chung. Tác phẩm này đã đem lại nhiềuđộng lực cho các nhà lãnh đạo cũng như tạo được lòng tin sâu sắc 1 Giảng viên hướng dẫn: Lê Thị Ngọc – SVTH: Maicủa nhân dân đối vớiĐảng. Thanh Thái - Lớp T16XDCB

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC