Tiểu luận Phật giáo với con người với sự ảnh hưởng cảu nó tới quan niệm sống của người Việt

Theo như lời của Bác Hồ trong tập “Bác Hồ với di sản văn hoá loài người” của Giáo sư Phạm Hồng Việt thì : “Tôn chỉ mục đích của đạo Phật là nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm”. Đạo Phật nguyên thuỷ, nghĩa là đạo Phật qua những lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni trước hết là những nguyên lý đạo đức hơn là một hệ thống triết học.Những điều Đức Phật quan tâm không phải là một thế giới thần linh hay một vũ trụ siêu nghiệm mà là thế giới của những con người trần thế với tất cả sức mạnh và sự yếu đuối bản chất, những niềm vui và nỗi khổ của họ. Triết học Phật giáo căn bản là triết học về con người và đời sống của con người.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC