Tiểu luận Phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố có những bước phát triển về kinh tế xã hội vượt bậctrong những năm gần đây. Định hướng chung của thành phố trong những năm sắp tới là hướng tới phát triển thành phố một cách bềnvững cả về kinh tế và xã hội. Ngành nông nghiệp của thành phố củng không nằm ngoài xuhướng đó, phát triển bền vững nông nghiệp sẽlà hướng đi chính trong tương lai.Những năm gần đây, sản suất nông nghiệp của thành phố đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên, so với nhu cầu và tiềm năng thì còn nhiều hạn chế, vì vậy việc xác định rõ những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế là cần thiết để từ đó có những định hướng và đề ra những giải pháp phát triển bền vữngnền nông nghiệp thành phố nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu đó, em đã chọn đề tài “Phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC