Tiểu luận Quản lý mạng NGN (Slide)

Giới thiệu chung về NGN Nguyên tắc quản lý NGN Đặc điểm quản lý NGN Kiến trúc quản lý NGN Ví dụ về NGN trong thực tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC