Tiểu luận Quản lý Nhà nước về môi trường ở thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay

Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con người những điều kiện sống (như ăn ở,mặc hít thở ) Nếu không có điều kiện đó con người không thể sống tồn tại và phát triển được. Trong bối cảnh toàn cầu nói chung, môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển, Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị cũng như công nghiệp hóa trên địa bàn thành phố Vinh, diễn ra rất nhanh chóng, trong khi đó các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và sự gia tăng dân số. Vì vậy môi trường và mỹ quan đô thị thành phố Vinh ngày càng xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vấn đề cấp thoát nước, rác thải có khắp mọi nơi đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân thành phố Vinh. Nhận thấy đây vẫn là vấn đề mang tính thời sự và cấp thiết, là một sinh viên, sau khi học tập, nhận được sự giảng dạy tận tình của thầy cô giáo, em xin được vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cơ sở, cụ thể là em chọn đề tài “Quản lý Nhà nước về môi trường ở thành phố Vinh trong giai đoạn hiện nay” để làm bài luận kết thúc môn học “ Quản lý xã hội về Khoa học – Công nghệ - Tài nguyên – Môi trường”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC