Tiểu luận Quy hoạch môi trường cho phát triển công nghiệp khí khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2006 - 2015, định hướng 2025

Khí dầu mỏ đóng góp một phần không nhỏ vào nguồn năng lượng chung cho Việt Nam. Nhiều công trình sử dụng khí đã được vận hành. Tuy nhiên, các công trình này chỉ được thực hiện ở từng khu vực riêng biệt và mang tính đơn lẻ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC