Tiểu luận Quyền chứng khoán

Quyền chọn là một hợp đồng được ký kết giữa hai bên - bên mua và bên bán mà theo đó người mua nó có quyền, nhưng không bắt buộc, để mua hoặc bán: - Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở. - Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai. - Với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng. Một điều quan trọng là người nắm giữ quyền chọn có thể thực hiện hoặc không thực hiện hợp đồng.Vì vậy khi rủi ro xảy ra, thị trường không theo đúng hướng dự đoán của người nắm giữ quyền chọn thì lỗ lãi được tối thiểu hoá chỉ ở mức giá của hợp đồng quyền chọn. Những yếu tố cấu thành quyền chọn: - Tên hàng hoá cơ sở và khối lượng mua theo quyền. - Loại quyền (chọn mua hay chọn bán). - Thời gian đáo hạn của quyền. - Mức giá thực hiện của quyền.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC