Tiểu luận Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam

Chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại là trung gian tài chính làm cầu nối giữa người đi vay và người cho vay. Thông qua chức năng đó, ngân hàng thương mại thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. Để cạnh tranh được trong thị trường ngày càng phát triển, ngân hàng thương mại cần thiết phải mở rộng qui mô hoạt động, đa dạng hoá các dịch vụ sản phẩm cung cấp cho khách hàng, nhằm huy động vốn cho vay và thu lợi nhuận ngày càng nhiều. Mặt khác phải tìm mọi cách, mọi giải pháp để phòng ngừa rủi ro, lập qũi dự phòng bù đắp rủi ro, tránh mạo hiểm trong kinh doanh, có thể dẫn tới thua lỗ, phá sản. ở Việt nam ngân hàng thương mại mới được hình thành, chuyển từ hoạt động theo cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước. Trong kinh doanh ngân hàng rủi ro tất yếu sẽ xẩy ra do những nguyên nhân chủ quan, khách quan. Mặc dù, rủi ro trong hoạt động ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, song lúc nào, bao giờ, các nhà hoạt động ngân hàng cũng cần phải quan tâm và có nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro trong hoạt động của mình. Xuất phát từ yêu cầu đó qua thời gian học tập tại trường em xin được chọn đề tài :” Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu trong tiểu luận của mình. Đề tài gồm : Chương I: Rủi ro trong kinh doanh tín dụng và ảnh hưởng của rủi ro tín dụng tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Chương II: Tình hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thưong mại Việt nam. Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC