Tiểu luận So sánh đặc điểm và phương pháp xây dựng thư viện genomic dna, thư viện cdna

Thư viện bộ gene của một sv là tập hợp tất cả các trình tự DNA cấu thành bộ gene được gắn vào vector, sau đó được đưa vào tế bào chủ. Các tế bào chủ được nuôi cấy trên môi trường tạo dòng. Thư viện cDNA là tập hợp tất cả các bản sao từ mRNA của một tế bào, trong một điều kiện sinh lí nhất định, tại một thời điểm nhất định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC