Tiểu luận Sự ảnh hưởng nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyền thống Việt Nam

Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới, với hơn 4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên mọi lĩnh vực khoa học. Có thể nói văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại, bên cạnh những phát minh, phát kiến về khoa học văn minh Trung Hoa còn là nơi sản sinh ra nhiều học thuyết triết học lớn, có ảnh hưởng đến nền văn minh châu Á cũng như toàn thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC