Tiểu luận Sự độc lập của ngân hàng trung ương tác động đến việc thực hiện cơ chế lạm phát mục tiêu

Bài viết này xem xét lợi ích của lạm phát mục tiêu trong nền kinh tế phát triển và mới nổi. Chúng tôi không tìm ra các ảnh hưởng đáng kể trong nền kinh tế phát triển và mới nổi, đồng nhất với nghiên cứu trước đây. Tuy nhiên, khi chúng tôi phân biệt tác động của lạm phát mục tiêu dựa trên mức độ độc lập của ngân hàng trung ương, chúng tôi tìm thấy ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế mới nổi với sự độc lập của ngân hàng trung ương thấp. Do đó, kết quả của chúng tôi chỉ ra rằng mức độ độc lập của ngân hàng trung ương không phải là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công lạm phát mục tiêu. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp bằng chứng là có một kênh nhờ vào lạm phát mục tiêu làm thấp đi lạm phát nhiều hơn ở những nước có mức độ độc lập của ngân hàng trung ương thấp đó là sự giảm của thâm hụt ngân sách tiếp theo sau sự chấp nhận một mức lạm phát mục tiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC