Tiểu luận Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Kể từ khi thực hiện chính sách cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn bộ hệ thống tổ chức và hoạt động của ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được đổi mới sâu sắc và đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới với những thuận lợi và khó khăn thử thác đan xen, chính sách tiền tệ cần không ngừng được đổi mới, hoàn thiện từ công tác hoạch định đến chỉ đạo thực hiện. Đón nhận những cơ hội do hội nhập mang lại, đồng thời dự đoán nắm bắt những tác động của nó tới nền kinh tế, từ đó đưa ra các biện pháp điều chỉnh như thế nào cho thích hợp là vấn đề mang tính nhạy cảm của các nhà điều hành chính sách tiền tệ. Điều tiết lượng tiền cung ứng như thế nào để cho nền kinh tế phát triển một cách nhịp nhàng luôn là vấn đề nan giải, thiếu hay thừa tiền đều có tác động tiêu cực của nó. Để làm được điều này, Ngân hàng Trung ương phải sử dụng hàng loạt các công cụ như: lãi suất, hạn mức tín dụng, phát hành trái phiếu, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn, nghiệp vụ thị trường mở. Việc hoàn thiện chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng tiếp cận và vận dụng hệ thống các công cụ thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Các mục tiêu: Tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, tạo công ăn việc làm có thực hiện được hay không là phụ thuộc vào việc sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ. Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ chúng ta cần phải làm gì? Xuất phát từ lý do trên, em đã chọn đề tài: "Sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay". Trong bài viết, em xin được trình bày ba chương: - Chương 1: Lý luận chung về các công cụ của chính sách tiền tệ. - Chương 2: Tình hình sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. - Chương 3: Định hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ của chính sách tiền tệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC