Tiểu luận Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học nho gia và triết học đạo gia ở trung quốc thời cổ đại

Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến về khoa học, văn minh Trung Hoa còn là nơi sản sinh ra nhiều học thuyết triết học lớn có ảnh hƣởng đến nền văn minh Châu Á cũng nhƣ toàn thế giới. Trong số các học thuyết triết học lớn đó phải kể đến trƣờng phái triết học Nho giáo và Đạo giáo. Hai trƣờng phái Triết Học này đã có ảnh hƣởng lớn đến thế giới quan của Triết học sau này, không những của ngƣời Trung Hoa mà cả những nƣớc chịu ảnh hƣởng của nền Triết học Trung Hoa, trong đó có Việt Nam. Chính vì thế, việc tìm hiểu “Nét tƣơng đồng và khác biệt giữa Nho gia và Đạo gia” cùng những ảnh hƣởng của nó đến xã hội Việt Nam là một việc cần thiết để lý giải những đặc trƣng của Triết học Phƣơng Đông, qua đó hiểu biết thêm về sự phát triển tƣ tƣởng của Việt Nam.  Cơ sở phương pháp luận: Đề tài đƣợc triển khai dựa trên nội dung của triết học Nho gia và Đạo gia.  Các phương pháp cụ thể: Phƣơng pháp lịch sử, Phƣơng pháp phân tích tổng hợp,  Bố cục đề tài gồm: 4 chƣơng  Chương 1: Lịch sử hình thành, nội dung, đặc điểm của Nho gia và Đạo gia  Chương 2: Sự tương đồng và khác biệt giữa Nho gia và Đạo gia  Chương 3: Ảnh hưởng của Nho gia và Đạo gia đến xã hội (hệ tư tưởng) Việt Nam  Chương 4: Kết luận Do kiến thức và trình độ còn hạn chế, cũng nhƣ sự hạn hẹp về thông tin nên tiểu luận này không tránh khỏi sai sót. Kính mong sự đƣợc sự góp ý của thầy.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC