Tiểu luận Tác động của game online

Trên giác độ hiệu quả kinh tế - xã hội của các yếu tố ngoại vi đến các đối tượng tác động người ta chia làm 2 loại yêu cầu a/Yếu tố ngoại vi tích cực : -Là yều tố ngoại vi có tác động tốt đếncác đối tượng chịu tác động . Ví dụ :ngườinuôi ong tạo ra yếu tố ngoại vi tich cực đến người trồng táo. b/Yếu tố ngoại vi tiêu cực: -Là yếu tố ngoại vi có tác động xấu đến đối tượng chịu tác động. Ví dụ: người hút thuốc tạo ra yếu tố ngoại vi tiêu cực đối với những người xung quanh. -Ngoài ra còn có loại yếu tố ngoại vi liên quan đến việc phân bổ nguồn lực chung.Người ta gọi đó là yếu tố ngoại vi tiêu cực tác động lẫn nhau., trong đó hoạt động của mỗi người có tác động xấu đến người khác Ví dụ: Những người cùng đánh cá chung trong một cái ao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC