Tiểu luận Tái cơ cấu chính sách tài khoá kích thích tăng trưởng kinh tế - Một trường hợp của các nước châu phi chọn lọc

Quản trị tài chính công chỉ mạnh khi các chính phủcó thể đưa ra các chính sách tài khoá một cách bền vững, và các chính sách này áp dụng hiệu quảvào việc cung cấp các hàng hoá và dịch vụcông. Nghiên cứu này giới thiệu những vấn đềcủa chính sách tài khoá và những hiệu quảtiềm năng trong hoạt động kinh tếcủa chúng. Nghiên cứu cũng đào sâu các vai trò mang tính kinh tếvà những cách thức ngầm của việc vay nợtrong nước và nước ngoài. Nó tập trung vào phương pháp của chính sách tài khoá đểchỉra và đánh giá các tác động của chính sách thuếlinh hoạt và các yêu cầu của quản lýnợcông. Bài nghiên cứu cũng làm rõ giảthiết cơbản, nguyên tắc và ứng dụng của tài chính công bao gồm sựphân quyền và các mối quan hệtài chính liên chính phủtrong các nền kinh tế đang phát triển và chuyển tiếp của châu Phi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC